All

Trapecio y Orion
Photo taken on Thursday 26 February 2004 in Teruel (spain) ATIK - ATK C-1 30X4seg TAKAHASHI - FS-102