All

Crater Petavius
Photo taken on Wednesday 02 November 2005 in Seixal -Portugal- ATIK - ATK C-1 200x1/10 s SKYWATCHER - 150/1200 150/1200 Refractor ,chromacor,Atik 1-c,2x apo barlow,tele extender (f/32),stack of 200 frames (non raw),seeing 4,5-10.