All

Eskimo NGC 2392
Photo taken on Tuesday 16 November 2004 in Teruel ATIK - ATK C-1 10X30s CELESTRON - C8 SP
 
Eskimo Ngc 2392